Sugeng Tindak, Mbah…

Dalam suasana berkabung meninggalnya Mbah Putri saya, ijinkan saya menuliskan post ini dalam bahasa Jawa krama, bahasa yang diajarkan oleh Mbah Putri saya dengan sangat bagusnya tetapi karena kebodohan saya maka saya tidak menguasai dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan di esok hari saya berkesempatan menerjemahkan post ini dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Saya harap Anda bisa merasakan keindahan bahasa Jawa itu dan memahami betapa saya lebih memilih menggunakan bahasa ini dalam menuliskan posting ini karena hanya dalam bahasa itulah saya bisa mengungkapkan perasaan saya untuk Mbah Putri saya tercinta.

Mbah Kakung lan Mbah Putri
Mbah Kakung lan Mbah Putri

 

In the event of my grandma’s passing, allow me to write this post in Javanese Krama (high level), the language that my grandma had taught me well but due to my ignorance, I do not fully master it. Hopefully I will get the chance later to translate this post in Indonesian and English. I hope you can sense the beauty of the language and understand why I prefer using this language in writing this post because only in that language I can express my feeling to my beloved grandma.

Mbah Putri kula, Raden Nganten Sumirah Abdurrachman, dinten punika dipun pundhut kaliyan Gusti Ingkang Ndamel Urip. Pangeran nyata langkung tresna kaliyan Mbah tinimbang kula, dados Mbah dipun timbali dhateng ngersanipun Dalem.

Sajatosipun raos kula sampun ikhlas. Yuswanipun Mbah sampun 87 lan setunggal wulan wingking punika, Mbah sampun mboten saged punapa-punapa. Mbah sampun mboten saged emut sinten-sinten, mboten emut kaliyan putra lan wayah. Namung kaliyan Ara, anak kula, wau ndalu Mbah taksih pengin pepanggihan. Sampun seminggu wingking punika, Mbah inggih mboten kersa dhahar lan ngunjuk punapa-punapa ngantos dipun infus supados kiat badanipun. Dados kula punapa kulawarga sedaya sampun siap menawi Mbah dipun pundhut.

Ananging kula mboten saged selak menawi kula ngraosaken wonten ingkang ical saking urip kula. Mbah punika sampun kados ibu kula piyambak. Saking kula saged emut, Mbah punika ingkang momong kula. Ngantos kelas setunggal SMP, kula tilem kaliyan Mbah. Sak sampunipun angsal kamar piyambak, menawi kula prei punapa wonten buneking manah kula pindah tilem kaliyan Mbah. Kula eling, rumiyin menawi wonten ingkang kula kedhah tumbas nanging bapak ibu mboten maringi, kula namung saged nyuwun kaliyan Mbah lan temtu dipun paringi. Saben wulan enggal, Mbah tindak mundhut pensiun wonten kantor pos, kula rasa bingah amargi badhe dipun ajak tindak dhateng peken, tumbas majalah Bobo kaliyan nedha soto Esto. Jaman kula kuliah, menawi wangsul lingsir wengi saking kampus, Mbah temtu taksih wungu, ngentosi ngantos kula wangsul. Menawi kula dereng wangsul, Mbah mboten tindak sare. Ngantos kula emah-emah, anak kula Jalu kaliyan Ara, inggih Mbah ingkang momong. Jalu punika kepara buyut ingkang monjo. Sagedipun Jalu mlampah, Mbah ingkang nyepeng ngantos sagedipun Jalu mlampah. Sanajan sampun mboten kiyat mbopong menapa nggendong, Ara punika ingkan momong Mbah. Mbah punika kagem kula sampun kados tiyang sepuh kula, nglangkungi bapak ibu kula piyambak.

Mbah punika pepunden kula. Mbah punika tiyang estri ingkang kiyat ngadepi samubarang. Mbah lair tahun 1922 wonten Lumbir, Purwokerto saking kulawarga priyayi. Miturut budhe kula, mbah buyut kakung kula punika lenggah dados sinder utawi mandor pabrik. Dados bab suba sita kaliyan tata krami Jawi Mbah punika trampil sanget. Kula emut Mbah criyos menawi Mbah punika sinau basa Jawa krama saking mirengaken garwanipun asisten residen menawi ngendikan kaliyan mbah buyut putri kala mbah punika taksih alit. Kulawarga Mbah kula kinten kepara maju, amargi Mbah dipunsekolahaken wonten Sekolah Kartini, mboten dipun pingit wonten griya. Lajeng Mbah krama kaliyan Mbah Abdurrachman, pegawai kehutanan. Kula emut Mbah criyos menawi Mbah ngraosaken urip ingkang mboten sekeca nderek Mbah Abdurrachman ing Gunung Kidul.  Mbah Abdurrachman kaliyan Mbah lajeng lenggah wonten Salatiga wiwit tahun 1952. Ing tahun punika, Mbah yuswanipun 30 lan sampun gadhah putra putri gangsal. Ndilalah tahun 1954, Mbah Abdurrachman seda amargi gerah, nilar Mbah ing yuswa 34, Pakdhe Nardi ingkang pembajeng taksih kelas setunggal SMP, Ibu kula ingkang wuragil taksih yuswa 4 tahun, lan adikipun Ibu taksih bayi yuswa 2 wulan. Dados kala dipun tilar Mbah Abdurrachman, Mbah yuswanipun sami kaliyan kawula, ananging gadhah putra 6 ingkah taksih alit-alit. Kula mboten saged mbayangaken, saemba awratipun ingkang disangga Mbah punika. Saking awratipun, putranipun Mbah ingkang taksih bayi (ingkang nomer 6) seda kalih wulan sak sampunipun Mbah Abdurrachman seda. Budhe kula criyos menawi Mbah wanci punika kedhah nguripi lare gangsal lan ponakan ingkang nderek ngenger wonten dalemipun cacah 6. Dados Mbah kedhah mikir kados pundi supados lare 11 punika saged nedha, nyandhang lan sekolah. Ndilalah, pensiunipun Mbah Abdurrachman mboten sak kal medhal. Dados wonten watawis setunggal tahun, Mbah punika kedhah sade tanah warisan wonten Purwokerto kagem maringi nedha, sandhang kaliyan butuhipun lare-lare. Mbah punika kula raos peng-pengan sanget, ing yuswa sami kaliyan kula sak punika (34-36) saged tatag lan sanggup nguripi lare 11! Kula kemawon sak punika ngurusi lare kalih sampun kuwalahan. Nanging kula dereng nate mireng Mbah punika sambat. Sakit kemawon Mbah punika mboten remen ndamel tiyang sanes repot. Menawi mboten kula reh-reh utawi kula nesu, Mbah punika mboten kersa tindak dokter menawi sakit.

Embah punika tiyang ingkang luma sanget, remen tulung dhateng liyan. Dinten punika kawula ningali wonten salah setunggal tanggi ingkang milih mboten tindhak nyambut damel, amargi rumiyin dipun tulung kaliyan Mbah. Pakdhe punika rumiyin jaman taksih susah kontrakanipun sampun bibar namung mboten sanggup pados griya kontrakan sanesipun. Lajeng dipun tulung Mbah, dipun kengken nderek wonten dalemipun embah ngantos saged angsal yatra cekap kangge kontrak malih. Wiwit alit kula nderek Mbah wonten dalemipun Mbah, mesti wonten kemawon tiyang ingkang nderek Mbah, dipun tulung, dipun paringi nedha utawi sandhang utawi dipunsekolahaken. Kula kedhah sinau saking Mbah bab tulung-tinulung punika.

Sugeng tindak, Mbah. Mugi-mugi Gusti paring panggenan ingkang padhang lan sae. Keng putu namung saged ndedonga lan nyuwun pangestu, mugi-mugi saged nerusaken naminipun Mbah lan punapa kemawon ingkang sampun dipun ajaraken dhateng kawula. Amin ya Robbal Al Amin…

Advertisements

Author: Neny

not your typical mainstream individual. embracing all roles without being confined in one.

5 thoughts on “Sugeng Tindak, Mbah…”

 1. I wish my grandma was like yours. my mom is. can’t help being away from my mom 😥

  >>>> I wish my mom was like her, but in that case, I was super lucky to have her when I grew up. I am what I am partly because of her.

  Like

 2. Wonderful posting, bu.
  I can feel the lost and the profound love .
  I’m sorry to hear that.

  >>>> Thanks, Yos. It’s a great loss for me personally, but it’s better for her to move on.

  Like

 3. i was crying reading it Mam,
  I remember my grandma, she also has passed away and I miss her so much.
  turut berduka cita ya Mam….

  >>> Thanks, Arum. We never realize what we have in our hands when it is there, but when it’s gone the loss is devastating. Grandmas are like that. I hope our grandmas have the best place by God’s side.

  Like

Share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s